Regionalny Konkurs Pisarski z okazji Dnia Dziecka pt. „Zaczarowane pióro”

Regionalny Konkurs Pisarski z okazji Dnia Dziecka pt. „Zaczarowane pióro dla szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych

 Regulamin Regionalnego Konkursu Pisarskiego.

Postanowienia ogólne.

Organizatorzy:

 • Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 33 z Oddziałami Przyszpitalnymi w Chorzowie
 • Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu pisarskiego pt. ”Zaczarowane pióro”.
 • Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb konkursu. Dane osób będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 nr 133 poz.883) dla celów konkursowych.

Cele konkursu:

 • Rozwijanie zainteresowań literackich, rozbudzenie wyobraźni twórczej, ekspresji pisarskiej
 • Zachęcanie do ekspresji twórczej i wspieranie procesu tworzenia własnej twórczości pisarskiej
 • Wzbogacanie warsztatu literackiego i odkrywanie swoich możliwości twórczych
 • Rozbudzenie w dzieciach kreatywności twórczej.
 • Uwrażliwienie na słowo pisane i czytane, zachęcanie do poszukiwań czytelniczych w obszarze literatury prozy i poezji.

 Uczestnictwo w konkursie:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów i wychowanków ww. placówek i ośrodków
 • Prace mogą być przygotowywane indywidualnie i grupowo przez dzieci z ww. placówek
 • Konkurs obejmuje obszar regionalny.

Temat konkursu:

 • Tematem konkursu jest wymarzony Dzień Dziecka widziany ich oczami i przedstawiony w formie literackiej
 • Zadaniem pracy konkursowej jest napisanie własnego wiersza, opowiadania, w dowolnym gatunku literackim prozy i poezji na temat wymarzonego Dnia Dziecka utrzymanego w klimacie poważnym lub żartobliwym
 • Zasady konkursu:
  • Praca konkursowa może być napisana wybranym gatunkiem literackim prozy lub poezji: powieść, nowela, opowiadanie, baśń,
  • Ilość stron dowolna, proszę o puszczenie wodzy fantazji i kreatywności
  • Każda praca powinna zawierać dołączone informacje:
  1. Imię i Nazwisko autora, wiek, klasa,
  2. Placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym): e-mail
  3. Imię i Nazwisko osoby koordynującej pracę ucznia.

  Zasady przyznawania nagród w konkursie.

  1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję powołaną z ramienia Organizatora na podstawie następujących kryteriów:

  – kreatywność, wyobraźnia i forma pracy konkursowej

  – inwencja twórcza i pomysłowość prezentacji tematyki konkursowej

  Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

  Termin i tryb nadsyłania prac:

  • Konkurs trwa od dnia 26.05.2021. do 09.06.2021
  • Prace należy przesłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście na adres do dnia 11.06.2021:

  Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przyszpitalnymi

  1. Dyrekcyjna 3, 41-506 Chorzów

  Kontakt:

  W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny 574-269-843 

  Z Panią Wioletta Smag

  Ogłoszenie wyników nastąpi:

  Zwycięzców Konkursu poinformujemy 15.06.2021 o wynikach Konkursu oraz przyznanych nagrodach drogą telefoniczną bądź mailową.

  Postanowienia końcowe:

  • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w Konkursie.
  • Organizator nie zwraca nadesłanych prac na Konkurs ora kosztów przesyłki.
  • Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
  • Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się niniejszego Regulaminu.
  • Nadesłane na Konkurs prace przechodzą na własność Organizator.

  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu i warunków udziału w konkursie oraz do jego odwołania z powodów epidemiczny

 Zapraszamy do udziału w Konkursie!!!

 Do dzieła!!! i powodzenia młodzi autorzy!!!!!