Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

Szkoła Podstawowa nr 33 Specjalna im. Jana Brzechwy z Oddziałami Przyszpitalnymi w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 33 Specjalnej im. Jana Brzechwy z Oddziałami Przyszpitalnymi w Chorzowie

Data publikacji strony internetowej:01.09.2015

Data ostatniej dużej aktualizacji: 06.02.2018

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy oraz nagrania dźwiękowe, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 16.11.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 Specjalnej im. Jana Brzechwy z Oddziałami Przyszpitalnymi w Chorzowie, adres poczty elektronicznej
e-mail: sp33_dyrektor@chorzow.eu, numer telefonu (32) 246 26 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 33 Specjalna im. Jana Brzechwy z Oddziałami Przyszpitalnymi w Chorzowie – ul. Dyrekcyjna 3, 41-506 Chorzów, woj. śląskie, Polska.

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Główne –od ulicy Dyrekcyjnej, do którego prowadzą schody, od strony boiska szkolnego, oraz wejście poprzez windę przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych od strony skweru przy ulicy Szpitalnej. Aby wejść na teren budynku szkoły należy skorzystać z wejścia od strony boiska. Przy drzwiach jest dzwonek.

Portiernia znajduje się na prawo przy wejściu od strony boiska.

Osoby na wózkach mogą się swobodnie przemieszczać w obrębie poszczególnych kondygnacji. Budynek posiada windę przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku szkoły.

Przed budynkiem są 2 miejsca parkingowe przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po wcześniejszym poinformowaniu osób na portierni.

Na każde piętro budynku można dostać się schodami lub windą. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Dojazd transportem publicznym od ul. 16 lipca (autobus), trzeba dojść kilka metrów do samego budynku.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Aktualizacja danych kontaktowych 30.01.2023 r.