Regionalny Konkurs Plastyczny pt. ,,Piękna, nasza Polska cała’’ dla szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych i ośrodków szkolno- wychowawczych

 

Regulamin Regionalnego Konkursu Plastycznego ,,Piękna, nasza Polska cała’’ dla szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych i ośrodków szkolno- wychowawczych

Postanowienia ogólne.

Organizatorzy:

 • Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 33 z Oddziałami Przyszpitalnymi w Chorzowie
 • Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu plastycznego ” Piękna, nasza niepodległa Ojczyzna”.
 • Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb konkursu. Dane osób będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 nr 133 poz.883) dla celów konkursowych.

Cele konkursu:

 • Promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu
 • Kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych, rozbudzenie wyobraźni twórczej

Uczestnictwo w konkursie:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów i wychowanków ww. placówek i ośrodków
 • Prace mogą być przygotowywane indywidualnie i grupowo przez dzieci z ww. placówek
 • Konkurs obejmuje obszar regionalny.

Temat konkursu:

 • Tematem prac jest ujęta w ramy plastyczne idea i interpretacja dotycząca rozumienia patriotyzmu, jego przejawów, postaw, piękna Ojczyzny.

Zasady konkursu:

 • Praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną.
 • Format prac plastycznych (min.A4)
 • Każda praca powinna zawierać następujące informacje zapisane na odwrocie:
 1. Imię i Nazwisko autora, wiek, klasa,
 2. Placówka, adres, telefon ( wraz z numerem kierunkowym): e-mail
 3. Imię i Nazwisko osoby koordynującej pracę ucznia.

Zasady przyznawania nagród w konkursie.

 1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję powołaną z ramienia Organizatora na podstawie następujących kryteriów:

– trafność doboru tematu pracy

– inwencja twórcza i pomysłowość prezentacji tematyki konkursowej

– walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania

– oryginalność w zakresie doboru technik i form wykonania projektu

– estetyka wykonania pracy

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Termin i tryb nadsyłania prac:

 • Konkurs trwa od dnia 28.10. 2022 do 10.11.2022
 • Prace należy przesłać drogą mailową sandra.wichura@gmail.com lub dostarczyć osobiście na adres do dnia 10.11.2022:

Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przyszpitalnymi

 1. Dyrekcyjna 3, 41-506 Chorzów

Kontakt:

W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny 692-343-894

Ogłoszenie wyników nastąpi :

Zwycięzców Konkursu poinformujemy 14.11.2022 o wynikach Konkursu oraz przyznanych nagrodach i wyróżnieniach drogą telefoniczną bądź mailową.

Postanowienia końcowe:

 • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w Konkursie.
 • Organizator nie zwraca nadesłanych prac na Konkurs oraz kosztów przesyłki.
 • Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
 • Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się niniejszego Regulaminu.
 • Nadesłane na Konkurs prace przechodzą na własność Organizator.
 • Każdy nagrodzony w Konkursie uczestnik otrzyma dyplom laureata.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu i warunków udziału w konkursie oraz do jego odwołania z powodów epidemicznych.

Zapraszamy do udziału w Konkursie!!!

Powodzenia!!!!!